e-hvtd v2.0 (9175)

針線 châm tuyến
♦Kim và chỉ. ◇Hồng Lâu Mộng : Thuyết trứ tiện khởi thân, huề liễu châm tuyến tiến biệt phòng khứ liễu 便, (Đệ ngũ thập thất hồi) (Tử Quyên) nói xong, liền đứng dậy mang kim chỉ sang phòng khác.
♦Việc khâu vá, thêu thùa. ◇Hồng Lâu Mộng : Uyên Ương oai tại sàng thượng khán Tập Nhân đích châm tuyến ni (Đệ nhị thập tứ hồi) Uyên Ương đang ngồi ghé trên giường nhìn Tập Nhân thêu thùa.
♦Tác phẩm may cắt, thêu thùa.