e-hvtd v2.0 (9175)

公函 công hàm
♦Một loại công văn. Dùng gửi qua lại giữa hai cơ quan cùng cấp bậc hoặc không tùy thuộc lẫn nhau. ☆Tương tự: công độc , công văn .
♦Chỉ chung thư từ chính thức trao đổi giữa hai quốc gia, cơ quan, v.v.