e-hvtd v2.0 (9175)

郵驛 bưu dịch
♦Chỉ chung việc chuyển giấy tờ thư từ (ngày xưa, bằng cách đi bộ là bưu , bằng ngựa chạy là dịch ).