e-hvtd v2.0 (9175)

遊客 du khách
♦Lữ khách, người ở xa nhà. ◇Lão tàn du kí : Khước thuyết na niên hữu cá du khách, danh khiếu Lão Tàn , (Đệ nhất hồi).
♦Người đi chơi, ngắm xem.