e-hvtd v2.0 (9175)

迦葉 già diệp, ca diếp
Ca-Diếp (phiên âm tiếng Phạn "kassapa", nghĩa là Ẩm Quang uống ánh sáng) là tên người, tên Phật. Có nhiều vị mang tên này, chẳng hạn Ma-Ha Ca-Diếp , một đệ tử xuất sắc của Phật Thích-Ca . Tên của một đại đệ tử của Phật (Kasyapa).
♦Mượn chỉ Thiền tông Phật giáo. ◇Đỗ Phủ : Bổn tự y Ca-Diếp, Hà tằng tạ Ác Thuyên , (Thu nhật quỳ phủ vịnh hoài... ).
♦Chỉ một trong bảy vị Phật trong quá khứ trước Phật Thích-Ca. § Xem Pháp uyển châu lâm (Quyển tam).