e-hvtd v2.0 (9175)

近臣 cận thần
♦Người bề tôi hầu gần vua.