e-hvtd v2.0 (9175)

辯駁 biện bác
♦Tranh biện phản bác. ◇Văn minh tiểu sử : Hạnh khuy tha học quá luật sư đích nhân, thiện ư biện bác , (Đệ tứ bát hồi).