e-hvtd v2.0 (9175)

辯難 biện nạn
♦Biện bác, căn vặn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tử Xuân phản phúc biện nạn, tập đối đáp như lưu , (Đệ lục cửu hồi) Tử Xuân hỏi căn hỏi vặn, (Quản Lộ) đối đáp như nước chảy.