e-hvtd v2.0 (9175)

辯證論 biện chứng luận
♦Phương pháp lí luận gồm ba phần: chính đề, phản đề và tổng hợp (tiếng Pháp: dialectique).