e-hvtd v2.0 (9175)

辯士 biện sĩ
♦Người có tài tranh biện. Cũng như biện nhân .
♦Ngày xưa nhà tung hoành biện thuyết gọi là biện sĩ .