e-hvtd v2.0 (9175)

辨駁 biện bác
♦Tranh luận để xóa bỏ luận cứ của người khác.
♦Tranh luận, lí luận.