e-hvtd v2.0 (9175)

贅筆 chuế bút
♦Lời thừa, bút mực vô dụng.