e-hvtd v2.0 (9175)

質庫 chí khố
♦Nhà cầm đồ. § Cửa tiệm đem tiền tạm thế cho đồ vật người ta mang lại, để kiếm lời. Cũng gọi là đương phố . ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Môn thủ nhất bích khai cá kim ngân phô, nhất bích khai sở chí khố , (Trịnh Tiết Sử lập công thần tí cung 使).