e-hvtd v2.0 (9175)

賑施 chẩn thí
♦Cứu tế bố thí, đem tiền của ra cho, giúp người hoạn nạn.