e-hvtd v2.0 (9175)

貫通 quán thông
♦Xuyên suốt. ◎Như: giá điều cán đạo quán thông chỉnh cá thành thị .
♦Thông hiểu sự vật. ◇Nho lâm ngoại sử : Giá Vương Miện thiên tính thông minh, niên kỉ bất mãn nhị thập tuế, tựu bả na thiên văn, địa lí, kinh sử thượng đích đại học vấn, vô nhất bất quán thông , 滿, , , , (Đệ nhất hồi).