e-hvtd v2.0 (9175)

豹騎 báo kị
♦Quân cưỡi ngựa mạnh như con báo. Chỉ kị binh.