e-hvtd v2.0 (9175)

豹略 báo lược
♦Mưu mẹo của con báo. Chỉ tài dùng binh.