e-hvtd v2.0 (9175)

譏諷 cơ phúng
♦Chê cười phúng thích. § Cũng như phúng thích , trào lộng , trào tiếu . Trái với xưng tán .