e-hvtd v2.0 (9175)

一齣 nhất xuất, nhất xích
♦Hết một tấn tuồng gọi là nhất xích . Cũng đọc là nhất xuất.