e-hvtd v2.0 (9175)

諸子 chư tử
♦Chỉ chung các bậc học giả, có viết sách để truyền bá học thuyết của mình. Như Trang Tử, Liệt Tử, Tuân Tử.