e-hvtd v2.0 (9175)

諸侯 chư hầu
♦Chỉ chung những vị vua các nước nhỏ, được thiên tử sắc phong.