e-hvtd v2.0 (9175)

諸位 chư vị
♦Các ngài, các ông. ☆Tương tự: chư quân .