e-hvtd v2.0 (9175)

視察 thị sát
♦Xem xét, thẩm sát. ◇Tống Liêm : Thị tịch dã, Huệ Vương chi hậu điệt xuất, cố kì tâm phúc chi tật giai dũ, thiên chi thị sát bất khả bất sát dã , , , (Ngưng đạo kí , Ngũ củ phù ).
♦Đi tuần xem xét. ◇Lí Ngư : Ngã môn tuy nhiên quan bái ngự sử, vi triều đình thị sát chi thần, chỉ thị như kim Lí Nghĩa Phủ chuyên quyền, sự đa xế trửu, như chi nại hà? , , , , ? (Thận trung lâu , Điểm sai ).
♦Khảo sát; nhân viên cấp trên kiểm tra công tác cấp dưới quyền. ◇Mao Thuẫn : Ngô Tôn Phủ nhất nộ chi hạ, tựu tọa liễu khí xa thân tự đáo xưởng lí khứ thị sát , (Tí dạ , Thất).
♦Tên một chức vị, đảm nhiệm công việc tuần thị khảo sát.