e-hvtd v2.0 (9175)

西伯利亞 tây bá lợi á
Tây Bá Lợi Á 西 tiếng Anh: Siberia.