e-hvtd v2.0 (9175)

襟抱 khâm bão
♦Ôm giữ trong lòng. § Cũng nói hoài bão . ◇Bạch Cư Dị : Hung trung nhất vô sự, Hạo khí ngưng khâm bão , (Dật lão ).