e-hvtd v2.0 (9175)

袞冕 cổn miện
♦Áo và mũ lễ của vua và quan trên.
♦Mũ đội khi mặc áo lễ. ◇Tống sử : Cổn miện thập hữu nhị lưu, kì phục thập hữu nhị chương, dĩ hưởng tiên vương , , (Dư phục chí tứ 輿).
♦Ra triều làm quan. ◇Hậu Hán Thư : (Thôi Triện) thường khuyến Tử Kiến sĩ. Đối viết: Ngô hữu bố y chi tâm, tử hữu cổn miện chi chí, các tòng sở hiếu, bất diệc thiện hồ! (). : , , , (Khổng Hi truyện ).