e-hvtd v2.0 (9175)

袍笏 bào hốt
♦Áo bào và cái hốt. Tức triều phục và cái hốt cầm tay của quan lại ngày xưa..