e-hvtd v2.0 (9175)

衰竭 suy kiệt
♦Sút kém, khô cạn hết. ◇Hán Thư : Huyết khí suy kiệt, nhĩ mục bất thông minh , (Cống Vũ truyện ).