e-hvtd v2.0 (9175)

蚌鷸相持 bạng duật tương trì
♦Trai cò níu giữ nhau, chỉ sự tranh chấp vô ích, chỉ làm lợi cho kẻ thứ ba. Do câu: bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi , .