e-hvtd v2.0 (9175)

不古 bất cổ
♦Không như thời xưa, ý nói lòng dạ khinh bạc xấu xa, không được tốt đẹp như thời xưa. ◎Như: nhân tâm bất cổ lòng người khinh bạc. ☆Tương tự: thế đạo luân vong .