e-hvtd v2.0 (9175)

蓬蓽 bồng tất
♦Cỏ bồng cỏ tất. Chỉ chỗ ở nghèo nàn. Tỉ dụ cảnh nhà bần cùng.
♦Chỉ nhà ở của mình (khiêm xưng). ◇Kim Bình Mai : Kim nhật hạnh mông thanh cố, bồng tất sanh quang , (Đệ tứ thập cửu hồi).