e-hvtd v2.0 (9175)

蓬蓬勃勃 bồng bồng bột bột
♦Vẻ sum suê, mậu thịnh. ◎Như: thảo mộc bồng bồng bột bột cây cỏ sum suê.