e-hvtd v2.0 (9175)

蓬蓬 bồng bồng
♦Xanh tốt mậu thịnh. ◇Thi Kinh : Duy tạc chi chi, Kì diệp bồng bồng , (Tiểu nhã , Thải thục ) Chỉ có cành tạc, Thì lá tươi tốt rườm rà.