e-hvtd v2.0 (9175)

蓬葆 bồng bảo
♦Tóc rối bù (như cỏ bồng cỏ bảo). ◇Hán Thư : Đương thử chi thì, đầu như bồng bảo, cần khổ chí hĩ , , (Yến Thứ Vương Lưu Đán truyện ).