e-hvtd v2.0 (9175)

蓬萊 bồng lai
♦Chỉ cỏ mãng.
♦Núi tiên ở trong biển Bột Hải .
♦Tên cung điện thời nhà Đường.
♦Tên huyện.