e-hvtd v2.0 (9175)

蓬矢 bồng thỉ
♦Mũi tên bằng cỏ bồng. Xem tang hồ bồng thỉ .