e-hvtd v2.0 (9175)

蓬戶 bồng hộ
♦Nhà lợp bằng cỏ bồng. Hình dung nhà nghèo khốn. Sau chỉ người nghèo khó. ◇Vu Khiêm : Dã thủy oanh hu thạch kính tà, Tất môn bồng hộ lưỡng tam gia , (Thôn xá đào hoa ).