e-hvtd v2.0 (9175)

蓬島 bồng đảo
♦Tức Bồng Lai , một trong ba đảo ở biển Bột Hải , tương truyền là có tiên ở.