e-hvtd v2.0 (9175)

蓬山 bồng sơn
♦Tức núi Bồng Lai , theo truyền thuyết là chỗ tiên ở. Sau chỉ cảnh tiên. ◇Lí Thương Ẩn : Bồng Lai thử khứ vô đa lộ, Thanh điểu ân cần vị thám khan , (Vô đề kì tứ ) Từ đây tới Bồng Lai không có nhiều lối, Nhờ chim xanh vì ta mà ân cần thăm dò.