e-hvtd v2.0 (9175)

蓋闕 cái khuyết
♦Còn hồ nghi, chưa chắc. ◇Luận Ngữ : Quân tử ư kì sở bất tri, cái khuyết như dã , (Tử Lộ ) Người quân tử có điều gì không biết, thì cứ tồn nghi (chớ không nên nói bậy, nghĩa là không hợp với chính danh).