e-hvtd v2.0 (9175)

葉脈 diệp mạch
♦Thớ lá, gân lá. § Có chủ mạch , chi mạch tế mạch ; giữ nhiệm vụ phân phối nước và chất nuôi cây. Còn gọi là diệp cân .