e-hvtd v2.0 (9175)

不及格 bất cập cách
♦Không đạt được tiêu chuẩn hoặc yêu cầu, không đúng cách. § Ngày xưa ý nói thi hỏng. ◇Cung Tự Trân : Cung Tự Trân trúng Lễ bộ thí, điện thượng tam thí, tam bất cập cách, bất nhập Hàn Lâm , 殿, , (Can lộc tân thư 祿, Tự tự ).