e-hvtd v2.0 (9175)

舞弊 vũ tệ
♦Làm việc theo cách lừa gạt gian trá. ☆Tương tự: tác tệ . ◎Như: tố sự yếu quang minh lỗi lạc, bất khả doanh tư vũ tệ , .