e-hvtd v2.0 (9175)

舊雨 cựu vũ
♦Mưa cũ, chỉ bạn cũ. § Đỗ Phủ nằm bệnh ở Trường An, nhớ bạn cũ tuy trời mưa cũng đến thăm, nay các người bạn mới không như vậy. ◇Đỗ Phủ : Thường thì xa mã chi khách, cựu, vũ lai; kim, vũ bất lai , , ; , (Thu thuật ) Lúc thường khách ngựa xe, xưa, trời mưa lại; nay, trời mưa không lại.