e-hvtd v2.0 (9175)

舊金山 cựu kim sơn
♦Tên thành phố, ở bờ biển phía tây Mĩ Quốc , trên bờ Thái Bình Dương , tức thành phố San Francisco.