e-hvtd v2.0 (9175)

舊約全書 cựu ước toàn thư
♦Kinh điển của đạo Do Thái trước đời Gia Tô xuất sinh (tiếng Pháp: Ancien Testament). § Gọi tắt là cựu ước .