e-hvtd v2.0 (9175)

舊約 cựu ước
♦Minh ước ngày trước.
♦Quy định thời cũ.
♦Nói tắt của Cựu ước toàn thư (điển tịch của Cơ đốc giáo).