e-hvtd v2.0 (9175)

舊歡 cựu hoan
♦Niềm vui ngày trước. ◇Ôn Đình Quân : Xuân dục mộ, tư vô cùng, cựu hoan như mộng trung , , (Canh lậu tử , Từ ).
♦Chỉ người mình yêu ngày trước. ◇Giải Phưởng : Thanh san lục thủy, cổ kim trường tại, duy hữu cựu hoan hà xử? , , (Vĩnh ngộ nhạc , Từ ).