e-hvtd v2.0 (9175)

舊族 cựu tộc
♦Nhà dòng dõi nhiều đời làm quan. ☆Tương tự: thế gia .