e-hvtd v2.0 (9175)

舊式 cựu thức
♦Hình thức hoặc dạng thức cũ. ◎Như: tha thiên hiếu xuyên cựu thức đích y phục 穿.
♦Truyền thống.